TÉRMINOS Y CONDICIONES

1. Informacje wstępne

Niniejsze Warunki regulują w sposób wyraźny stosunki pomiędzy CORTIJO DE SUERTE ALTA, S.L. (zwaną dalej "SUERTEALTA"), z siedzibą przy Calle Encarnación, 4, Bajo izquierda, 28013, Madrid, o numerze VAT B-84487529, a osobami trzecimi (zwanymi dalej "Użytkownikami"), które rejestrują się jako użytkownicy i/lub dokonują zakupu produktów w sklepie internetowym na oficjalnej stronie internetowej SUERTEALTA (https://www.suertealta.es/, zwanej dalej "Stroną").

W przypadku jakichkolwiek pytań, Użytkownik może skontaktować się z następującym adresem e-mail: tieda@suertealta.es lub numerem telefonu +34 917 584 762.

2. Akceptacja Warunków

Dostęp do Witryny oznacza akceptację niniejszych Warunków, jak również różnych modyfikacji i/lub dodatkowych tekstów prawnych, które SUERTEALTA może wprowadzić w przyszłości.

Akceptując Warunki, Użytkownik zobowiązuje się do postępowania w każdym momencie zgodnie z postanowieniami zawartymi w klauzulach niniejszego tekstu prawnego, które określają prawa i obowiązki SUERTEALTA i Użytkownika w zakresie stosunku umownego wynikającego z korzystania z usług dostępnych za pośrednictwem Witryny. Są to jedyne Warunki mające zastosowanie do korzystania z Witryny (niezależnie od tego, że dla niektórych usług mogą istnieć warunki specjalne) i zastępują wszelkie inne warunki.

Akceptując niniejsze Warunki, Użytkownik oświadcza, że ma ukończone 18 lat i posiada zdolność prawną do zawierania umów i nabywania usług obecnych w Serwisie.

3. Obiekt

Niniejsza strona internetowa została opracowana przez SUERTEALTA w celu oferowania na sprzedaż odmian ekologicznej oliwy z oliwek, takich jak picual, arbequina, coupage, itp. (zwanych dalej "Produktami").

Produkty są skierowane do użytkowników będących konsumentami.

4. Działanie strony internetowej i obowiązki użytkowników

Aby Użytkownicy mogli korzystać z produktów, które SUERTEALTA oferuje za pośrednictwem Witryny, muszą wziąć pod uwagę następujące kwestie:

4.1. Rejestracja Użytkownika

Aby przystąpić do zakupu Produktów udostępnianych Użytkownikom za pośrednictwem Witryny, muszą oni dokonać rejestracji, podając swoje imię i nazwisko, a także adres e-mail i datę urodzenia, korzystając z formularza rejestracyjnego znajdującego się w tym celu na Witrynie. Ponadto, Użytkownicy muszą wybrać hasło w celu zakończenia procesu rejestracji.

SUERTEALTA ułatwi korzystanie z osobistych haseł Użytkownikowi, który zarejestruje się jako taki w Witrynie. Hasła te będą używane w celu uzyskania dostępu do usług świadczonych za pośrednictwem Witryny. Użytkownik będzie utrzymywał hasła na swoją wyłączną odpowiedzialność w najściślejszej i absolutnej poufności, przyjmując w związku z tym na siebie wszelkie szkody lub konsekwencje wszelkiego rodzaju wynikające z naruszenia lub ujawnienia tajemnicy. Ze względów bezpieczeństwa hasło dostępu telematycznego do usług powiązanych z Witryną może być w każdej chwili zmienione przez Użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia SUERTEALTA o każdym przypadku nieuprawnionego użycia jego hasła i/lub nazwy użytkownika, jak również dostępu do niego przez nieuprawnione osoby trzecie za pośrednictwem adresu e-mail tienda@suertealta.es, w celu przystąpienia do jego natychmiastowego unieważnienia.

W związku z tym Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za korzystanie z Serwisu. Witryna może zapewnić Użytkownikom dostęp do dużej ilości tekstów, grafik, rysunków, projektów, fotografii, treści multimedialnych i informacji (dalej "Zawartość") należących do SUERTALTA lub osób trzecich.

Użytkownicy zobowiązują się do właściwego korzystania z Treści i Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.

Bez ograniczeń, Użytkownicy zobowiązują się nie wykorzystywać takich Treści lub Usług do:

(i) Dokonywania nieuprawnionego lub nieuczciwego korzystania z Witryny;

(ii) Uzyskania dostępu lub próby uzyskania dostępu do zastrzeżonych zasobów Strony;

(iii) Używać Strony Internetowej do celów, które są niedozwolone, nielegalne i/lub sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu, szkodliwe dla praw i interesów osób trzecich, lub które w jakikolwiek sposób mogą uszkodzić, uczynić bezużytecznymi, przeciążyć lub utrudnić normalne korzystanie lub korzystanie ze Strony Internetowej;

(iv) Powodować uszkodzeń Witryny lub systemów osób trzecich;

(v) Wprowadzać lub rozpowszechniać wirusów komputerowych lub innych systemów fizycznych lub logicznych, które mogą powodować uszkodzenia systemów SUERTEALTA lub osób trzecich;

(vi) Próbować uzyskać dostęp, wykorzystywać i/lub manipulować danymi SUERTEALTA, danymi innych Użytkowników lub osób trzecich;

(vii) Powielać, kopiować, rozpowszechniać, przekształcać lub modyfikować treści, umożliwiając dostęp do nich osobom trzecim za pośrednictwem jakiejkolwiek formy komunikacji publicznej, chyba że za zgodą posiadacza odpowiednich praw lub jest to prawnie dozwolone;

(viii) Uzyskiwać lub próbować uzyskiwać treści za pomocą środków lub procedur innych niż te, które, w stosownych przypadkach, zostały udostępnione w tym celu;

(ix) Próbować uzyskać dostęp i/lub korzystać z kont e-mail innych Użytkowników i/lub modyfikować lub manipulować ich wiadomościami; oraz

(x) Użytkownicy nie będą przekazywać swojej nazwy użytkownika i hasła nieuprawnionym osobom trzecim i niezwłocznie poinformują SUERTEALTA o uzyskaniu dostępu przez nieuprawnionego użytkownika.

Ponadto Użytkownicy zobowiązują się do utrzymywania dokładnych, kompletnych i aktualnych informacji o swoim koncie (imię, nazwisko, wiek, adres, numer telefonu, e-mail, itp.)

W związku z powyższym SUERTEALTA zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia członkostwa tym Użytkownikom, którzy nadużywają swojego konta użytkownika, dokonują oszustw lub czynów szkodzących lub mogących szkodzić SUERTEALTA, jak również wprowadzają fałszywe lub niepełne wymagane dane osobowe, które uniemożliwiają lub utrudniają prawidłowy rozwój i funkcjonowanie usług oferowanych w Witrynie.

W przypadku, gdy SUERTEALTA wykryje jakąkolwiek anomalię lub zaistnieją uzasadnione przesłanki, że Użytkownik dokonuje któregokolwiek z wyżej wymienionych czynów, które naruszają dobrą wiarę i niniejszy Regulamin, SUERTEALTA zastrzega sobie prawo do usunięcia Użytkownika, w tym wszystkich tych Użytkowników, którzy odnieśli bezpośrednią lub pośrednią korzyść z tego typu działań, a także może podjąć wszelkie stosowne działania prawne, przy czym Użytkownik będzie odpowiedzialny za koszty, jakie mogą spowodować takie działania, jak również za wszelkie wyrządzone szkody.

SUERTEALTA zastrzega sobie również prawo do nieprzyznania konta Użytkownika, gdy ma uzasadnione podstawy, aby sądzić, że Użytkownik naruszył niniejszy Regulamin.

SUERTEALTA może czasowo zawiesić dostęp do Witryny w celu przeprowadzenia konserwacji, napraw, aktualizacji lub ulepszeń bez uprzedniego powiadomienia. Jednakże, gdy tylko pozwolą na to okoliczności, SUERTEALTA poinformuje Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem o dacie zawieszenia Usług. SUERTEALTA nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania przez Użytkowników treści zawartych w Serwisie Internetowym.

4.2. Konto Użytkownika

Po utworzeniu przez Użytkownika konta umożliwiającego dostęp do Serwisu Internetowego, będzie on miał dostęp do profilu, w którym będzie mógł uzupełnić swoje dane osobowe, w tym datę urodzenia, adres pocztowy i numer identyfikacji podatkowej.

 Użytkownik gwarantuje, że jego dane będą dokładne, aktualne i zgodne z prawdą. Ponadto Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować ze swojego konta na Stronie internetowej, kontaktując się z SUERTEALTA za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem tienda@suertealta.es.

4.3. Obsługa Witryny

Po utworzeniu konta Użytkownika, Użytkownik może przystąpić do zakupu dowolnych Produktów oferowanych w Witrynie. Po wybraniu i dodaniu Produktów do koszyka, Użytkownik może wybrać dostawę do domu i przystąpić do zapłaty ceny.

SUERTEALTA zastrzega sobie prawo do modyfikacji produktów oferowanych Użytkownikom za pośrednictwem Witryny. W szczególności SUERTEALTA może w każdej chwili dodać nowe produkty do oferowanych lub umieszczonych w Witrynie, przy czym rozumie się, że o ile nie postanowiono inaczej, te nowe produkty będą podlegały postanowieniom niniejszego Regulaminu.

4.4. Postępowanie Użytkowników w Serwisie

Użytkownik zobowiązuje się, co do zasady, do korzystania z Witryny, nabywania produktów i korzystania z każdej z usług Witryny sumiennie, zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami, porządkiem publicznym i postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także musi powstrzymać się od korzystania z nich w sposób, który może uniemożliwić, uszkodzić lub zakłócić normalne funkcjonowanie i korzystanie z Witryny przez Użytkowników lub który mógłby naruszyć lub spowodować szkodę w mieniu i prawach SUERTEALTA, jego dostawców, Użytkowników lub ogólnie jakiejkolwiek osoby trzeciej.

W szczególności, ale bez ograniczeń, każda osoba odwiedzająca Witrynę, jak również Użytkownicy nie mogą:

i. Przekazywać danych, które nie są prawdziwe, dokładne, kompletne i/lub aktualne, ani dostarczać Witrynie danych identyfikujących innego użytkownika lub podszywać się pod jakąkolwiek osobę lub tożsamość.

ii. Używać Strony do celów oszustwa, lub w związku z przestępstwami kryminalnymi lub bezprawnymi działaniami jakiegokolwiek rodzaju.

iii. Złośliwie lub celowo powodować uszkodzeń lub szkód, które mogą osłabić lub zmienić Witrynę, lub wprowadzać lub rozpowszechniać wirusy komputerowe, które mogą spowodować nieautoryzowane zmiany w treści lub systemach składających się na Witrynę. Użytkownik nie może skanować ani testować podatności jakiegokolwiek systemu lub sieci SUERTEALTA, ani naruszać jakichkolwiek środków bezpieczeństwa lub uwierzytelniania, ani też podejmować prób odszyfrowania lub dezasemblacji oprogramowania używanego przez SUERTEALTA do świadczenia usług za pośrednictwem Witryny.

iv. Używania Witryny do wysyłania, używania lub ponownego wykorzystywania materiałów lub informacji, które są niezgodne z prawem, obraźliwe, pornograficzne, obraźliwe, nieprzyzwoite, zniesławiające, obsceniczne lub zagrażające w jakikolwiek sposób, lub naruszające prawa autorskie, znaki towarowe, poufność, prywatność lub inne prawa, lub w inny sposób szkodliwe lub niewłaściwe dla osób trzecich, lub które zawierają wirusy komputerowe, propagandę polityczną, treści reklamowe, łańcuszki, masowe wysyłki lub inne formy "spamu" i ogólnie wszelkie niepotrzebne przykrości lub niedogodności.

v. Pobierać, wysyłać lub w inny sposób rozpowszechniać treści lub aplikacji, które mogą naruszać jakiekolwiek obowiązujące prawo lub naruszać prawa jakiejkolwiek strony.

vi. Nie wysyłania masowych i/lub powtarzających się wiadomości do wielu osób, ani nie wysyłania adresów e-mail osób trzecich bez ich zgody.

vii. Korzystania z narzędzi, które SUERTEALTA udostępnia Użytkownikom w celach innych niż jedynie informacyjne.

 viii. Promować lub zachęcać osoby trzecie do wykonywania którejkolwiek z powyższych praktyk lub przyczyniania się do niej.

SUERTEALTA ma prawo do badania i zgłaszania wszelkich wyżej wymienionych zachowań zgodnie z przepisami prawa, a także do współpracy z organami władzy w zakresie badania takich działań. SUERTEALTA zastrzega sobie prawo do odmowy wszelkich prób dostępu do Witryny lub anulowania świadczenia Usług w przypadkach niewłaściwego korzystania z Witryny.

W szczególności SUERTEALTA zastrzega sobie prawo do wpuszczania i wykluczania ze swojej Witryny. Każdy Użytkownik, który nie przestrzega zasad zawartych w niniejszym Regulaminie może zostać wykluczony z Serwisu.

SUERTEALTA zobowiązuje się do rozwiązywania wszelkich zaistniałych problemów i udzielania Użytkownikowi wszelkiej niezbędnej pomocy w celu osiągnięcia szybkiego i satysfakcjonującego rozwiązania incydentu, a także zobowiązuje się do usuwania wszelkich reklam publikowanych na swojej Witrynie, których treść narusza obowiązujące przepisy prawa w momencie powzięcia informacji o ich istnieniu.

5. Produkty i ceny

Produkty zawarte na Stronie internetowej powinny jak najdokładniej odpowiadać produktom faktycznie oferowanym, o ile pozwala na to technologia wyświetlania stron internetowych. Charakterystyka produktów i ich ceny pojawiają się na Stronie internetowej. Ceny podane na Stronie internetowej są w euro i zawierają podatek VAT, chyba że wskazano inaczej.

Wszystkie Produkty pojawiające się na Stronie internetowej są uzależnione od dostępności. SUERTEALTA stale i automatycznie aktualizuje Stronę internetową, aby zapewnić maksymalną zgodność pomiędzy rzeczywistą dostępnością produktów i usług a informacjami dostępnymi w tym zakresie na Stronie internetowej.

SUERTEALTA ma jednak prawo do anulowania zamówienia w przypadku niedostępności wybranych przez Użytkownika Produktów, w takim przypadku SUERTEALTA poinformuje Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, że zamówienie nie mogło zostać zrealizowane, podając szczegółowo przyczyny, dla których Użytkownik nie będzie mógł z niego skorzystać. W takim przypadku kwota wpłacona wcześniej za pośrednictwem wybranej przez Użytkownika metody płatności zostanie zwrócona w możliwie najkrótszym czasie.

O dokonanym zwrocie Użytkownik zostanie powiadomiony drogą mailową.

6. Procedura i sposób płatności za Produkty

Po dokonaniu przez Użytkownika wyboru Produktów, musi on zweryfikować poprawność treści swojego zamówienia i przystąpić do jego opłacenia. W związku z tym, aby Użytkownik mógł przystąpić do opłacenia swojego zamówienia, musi się zidentyfikować lub zarejestrować przed przystąpieniem do płatności.

W ciągu maksymalnie dwudziestu czterech (24) godzin SUERTEALTA wyśle do Użytkownika e-mail potwierdzający otrzymanie płatności. W e-mailu tym zostanie przypisany kod referencyjny zakupu oraz zostaną wyszczególnione cechy produktu, jego cena, koszty wysyłki (jeśli dotyczy) oraz szczegóły dotyczące płatności.

Nie prowadzimy wysyłki na Wyspy Kanaryjskie, do Ceuty i Melilli. Nie ma minimalnego zamówienia dla przesyłek na Półwysep i Baleary.

Minimalne zamówienie dla wysyłki międzynarodowej wynosi 100 €, a dla Estonii, Finlandii, Grecji, Łotwy, Litwy, Norwegii i Szwecji minimalne zamówienie wynosi 200 €.

Koszty wysyłki są bezpłatne i obejmują obsługę, opakowanie i opłatę pocztową. W przypadku dwóch różnych zamówień koszty wysyłki zostaną zastosowane do każdego z nich.

Wszelkie cła i podatki, które mogą powstać w związku z wejściem zamówienia do krajów spoza Unii Europejskiej, ponosi kupujący.

Użytkownik dokonujący zakupu produktu za pośrednictwem Serwisu musi dokonać płatności za pomocą następujących dostępnych systemów:

- Visa lub Mastercard

- PayPal

- Przelew bankowy

W przypadku przesyłek międzynarodowych akceptowane będą tylko dwie metody płatności: PayPal oraz Visa lub Mastercard.

Użytkownikom gwarantuje się, że proces płatności jest realizowany z zachowaniem absolutnego bezpieczeństwa, zgodnie z wymaganymi protokołami bezpieczeństwa i usługami.

Użytkownik musi powiadomić SUERTEALTA o każdym nienależnym lub oszukańczym obciążeniu, które może wystąpić na karcie użytej do zakupów, wysyłając e-mail na adres tienda@suertealta.es tak szybko, jak to możliwe, aby SUERTEALTA mogła podjąć niezbędne kroki w przypadku wystąpienia incydentu.

SUERTEALTA złoży dokumenty elektroniczne, w których sformalizowana jest umowa, przesyłając ich kopię Użytkownikowi po dokonaniu zakupu. Potwierdzenie zamówienia przesłane przez SUERTEALTA nie jest ważne jako faktura, a jedynie jako dowód zakupu.

7. Terminy, miejsce dostawy i straty

7.1. Dostawa Produktu

SUERTEALTA zobowiązuje się do dostarczenia Produktu w idealnym stanie na adres wskazany przez Użytkownika. W celu optymalizacji dostawy Użytkownik musi wskazać adres, pod który zamówienie może być dostarczone w normalnych godzinach pracy.

SUERTEALTA nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędy powstałe w dostawie zamówienia, gdy adres dostawy wpisany przez Użytkownika w formularzu zamówienia jest niedokładny, nie odpowiada rzeczywistości, jest fałszywy lub został pominięty.

Niezależnie od powyższego SUERTEALTA zobowiązuje się do przyjęcia tych środków, które są w jej zasięgu, aby dostawa zamówień mogła nastąpić w uzgodnionym terminie, a jeśli nie, to jak najszybciej, ku zadowoleniu odbiorcy.

Użytkownik będzie mógł śledzić swoje zamówienie poprzez swoje konto użytkownika.

7.2. Czas dostawy i powiadomienie

Zamówienia są dostarczane w ciągu 24/72 godzin roboczych od otrzymania potwierdzenia płatności, z wyjątkiem zamówień otrzymanych w weekendy lub święta. W przypadku przesyłek międzynarodowych czas dostawy wynosi 10 dni roboczych.

8. Wymiany, zwroty i prawo do odstąpienia od umowy

8.1. Zwroty z powodu wad produkcyjnych

Zwrot Produktów z wadami produkcyjnymi (takimi jak np. wady rozlewu) może nastąpić w okresie 3 lat od zakupu Produktu, zgodnie z kryteriami i warunkami opisanymi w Królewskim Dekrecie Legislacyjnym 1/2007, z dnia 16 listopada, który zatwierdza zmieniony tekst ustawy ogólnej o obronie konsumentów i użytkowników oraz innych ustaw uzupełniających, które mogą mieć zastosowanie.

Usterki lub wady wynikające z nieprawidłowego użytkowania lub obchodzenia się z Produktem przez Użytkownika nie są objęte niniejszą gwarancją.

Niniejsza gwarancja jest stosowana z uwzględnieniem we wszystkich przypadkach charakteru zakupionych produktów oraz ich nietrwałości lub półtrwałości i nie może być stosowana we wszystkich przypadkach. Należy jednak pamiętać, że oliwa z oliwek jest produktem, który musi być odpowiednio przechowywany i spożywany w określonym czasie od momentu zapakowania, ponieważ z upływem czasu może stracić niektóre ze swoich właściwości organoleptycznych, takich jak zapach, smak lub kolor.

Przyjmuje się, w braku dowodów przeciwnych, że Produkty są zgodne z umową pod warunkiem, że spełniają wszystkie poniższe wymagania: a) Są zgodne z opisem dostarczonym przez SUERTEALTA i posiadają cechy Produktu, które SUERTEALTA przedstawiła użytkownikowi; b) Nadają się do zastosowań, do których Produkty tego samego rodzaju są normalnie przeznaczane; c) Prezentują zwykłą jakość i działanie Produktu tego samego rodzaju, których konsument i użytkownik może racjonalnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Produktu.

Zwrot zostanie dokonany bez ponoszenia kosztów przez Użytkownika, pod warunkiem, że zostało to uzgodnione z SUERTEALTA, a usługa transportu w celu dokonania zwrotu została specjalnie zakontraktowana przez SUERTEALTA. Z wyjątkiem sytuacji, gdy strony uzgodniły inne warunki w formie pisemnej (e-mail, itp.), SUERTEALTA nie zwraca kosztów transportu poniesionych przez Użytkownika lub zleconych przez niego osobiście.

Aby sformalizować zwrot, Użytkownik musi skontaktować się z SUERTEALTA za pomocą poniższego formularza w punkcie 8.2, wskazując Produkt lub Produkty podlegające zwrotowi oraz szczegółową listę stwierdzonych w nich wad. Po otrzymaniu tej wiadomości przez zespół obsługi klienta SUERTEALTA i po zweryfikowaniu wady wskazanego Produktu, zespół obsługi klienta SUERTEALTA zorganizuje odbiór i przesłanie wadliwego Produktu do swoich magazynów, bez ponoszenia kosztów przez Użytkownika.

W przypadku wadliwego Produktu, SUERTEALTA przystąpi odpowiednio do naprawy, wymiany, obniżenia ceny lub rozwiązania umowy, co będzie bezpłatne dla Użytkownika.

8.2. Prawo do odstąpienia od umowy

Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym otrzymał Produkty, bez kary i bez konieczności podawania przyczyn. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Użytkownik lub wskazana przez niego osoba trzecia, inna niż przewoźnik, weszła w faktyczne posiadanie ostatniego z tych towarów.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować SUERTEALTA - Calle Encarnación, 4, Bajo izquierda, 28013, Madrid - tienda@suertealta.es o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby komunikat dotyczący skorzystania przez Państwa z tego prawa został wysłany przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

"Wzór formularza odstąpienia od umowy:

Do wiadomości SUERTEALTA, S.L. - Calle Encarnación, 4, Bajo izquierda, 28013, Madrid - tienda@suertealta.es Tel. +34 917 584 762

Niniejszym informuję, że odstępuję od naszej umowy sprzedaży następujących towarów:

- Zamówienie otrzymane w dniu (dzień/miesiąc/rok)

- Nazwa konsumenta i użytkownika

- Adres konsumenta i użytkownika

- Podpis konsumenta i użytkownika (tylko jeśli ten formularz jest składany w formie papierowej)

- Data".

W przypadku odstąpienia od umowy SUERTEALTA zwróci Użytkownikowi wszystkie otrzymane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innego sposobu dostarczenia niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SUERTEALTA), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy.

SUERTEALTA przystąpi do realizacji takiego zwrotu przy użyciu takich samych środków płatniczych, jakie zostały użyte przez Użytkownika do pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie wskazał inaczej; w każdym przypadku SUERTEALTA nie poniesie żadnych kosztów w związku ze zwrotem. SUERTEALTA może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktów lub do czasu dostarczenia przez Użytkownika dowodu zwrotu Produktów, w zależności od tego, który z warunków zostanie spełniony wcześniej.

Prawo odstąpienia od umowy nie ma zastosowania, gdy towar został rozpieczętowany po dostarczeniu i taki towar nie nadaje się już do zwrotu.

9. Obsługa Klienta.

W przypadku jakichkolwiek zdarzeń, reklamacji lub korzystania ze swoich praw, Użytkownik może wysłać wiadomość e-mail na adres tienda@suertealta.es.

10. Wyłączenie odpowiedzialności

SUERTEALTA nie udziela żadnej gwarancji i nie ponosi odpowiedzialności, w żadnym przypadku, za szkody o jakimkolwiek charakterze, które mogą powstać w wyniku dostępu lub korzystania z zawartości Witryny. Między innymi, oraz tytułem przykładu i nie ograniczenia, SUERTEALTA nie ponosi odpowiedzialności za następujące okoliczności:

i. Brak dostępności, utrzymania i efektywnego działania Witryny i/lub jej usług lub treści, z wyłączeniem, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, wszelkiej odpowiedzialności za szkody jakiegokolwiek rodzaju, które mogą być spowodowane brakiem dostępności lub ciągłości działania Witryny.

ii. Braku przydatności Witryny lub jej zawartości do jakiejkolwiek usługi.

iii. Za treść innych stron internetowych, do których linki mogą być umieszczone w Serwisie.

iv. Za istnienie na Stronie wirusów, złośliwych lub szkodliwych programów.

v. Niedozwolonego, niedbałego, oszukańczego lub sprzecznego z niniejszym Regulaminem lub dobrą wiarą korzystania z Witryny lub jej zawartości przez Użytkowników, w tym naruszenia praw własności intelektualnej i/lub przemysłowej SUERTEALTA lub osób trzecich.

vi. Zdarzenia spowodowane brakiem należytej staranności ze strony Użytkownika lub niewłaściwym korzystaniem z Witryny.

vii. Przypadki działania siły wyższej, blokady telekomunikacyjnej lub sieci internetowej, działania lub zaniechania osób trzecich, operatorów telekomunikacyjnych lub firm usługowych, dostawczych lub transportowych lub wszelkie inne przyczyny lub okoliczności niezależne od SUERTEALTA, które uniemożliwiają normalne korzystanie z Witryny.

11. Własność intelektualna i przemysłowa

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszystkie elementy Witryny i każdy z produktów, informacji i materiałów w niej zawartych, znaki towarowe, struktura, wybór, układ i prezentacja jej zawartości oraz programy komputerowe używane w związku z nimi, są chronione prawami własności intelektualnej i przemysłowej samej SUERTEALTA lub osób trzecich, a Warunki nie dają Użytkownikowi żadnych innych praw w odniesieniu do tych praw własności intelektualnej i przemysłowej poza tymi, które są w nich wyraźnie przewidziane.

W związku z powyższym i na mocy przepisów Królewskiego Dekretu Legislacyjnego 1/1996 z dnia 12 kwietnia, który zatwierdza zmieniony tekst ustawy o własności intelektualnej, regulując, wyjaśniając i harmonizując obowiązujące przepisy prawne w tym zakresie (dalej "ustawa o własności intelektualnej"), a także w ustawie 17/2001, z dnia 7 grudnia o znakach towarowych oraz w przepisach uzupełniających dotyczących własności intelektualnej i przemysłowej, wyraźnie zabrania się powielania, przekazywania, adaptacji, tłumaczenia, dystrybucji, publicznego komunikowania, w tym udostępniania, całości lub części zawartości Witryny, w jakiejkolwiek formie i za pomocą jakichkolwiek środków technicznych, chyba że SUERTEALTA udzieli wyraźnej pisemnej zgody.

W szczególności, na mocy przepisów krajowych, europejskich i międzynarodowych dotyczących własności intelektualnej, wyraźnie zabrania się wykorzystywania całości lub części zawartości tej witryny, a w szczególności treści opracowanych przez SUERTEALTA, w celach komercyjnych, w jakimkolwiek nośniku i za pomocą jakichkolwiek środków technicznych, bez zgody SUERTEALTA.

Użytkownik zobowiązany jest do wykorzystania materiałów, elementów i informacji uzyskanych w wyniku korzystania z Witryny wyłącznie dla własnych potrzeb i zobowiązuje się nie wykorzystywać bezpośrednio lub pośrednio uzyskanych za ich pośrednictwem materiałów, elementów i informacji w celach komercyjnych.

Użytkownik zobowiązuje się do poszanowania praw własności intelektualnej i przemysłowej należących do SUERTEALTA. Użytkownik musi powstrzymać się od usuwania, zmieniania, omijania lub manipulowania jakimikolwiek urządzeniami ochronnymi lub systemami bezpieczeństwa zainstalowanymi na Witrynie SUERTEALTA.

SUERTEALTA nie udziela żadnych licencji ani zezwoleń na korzystanie z praw własności intelektualnej i przemysłowej lub innych praw związanych z Witryną i w żadnym wypadku nie należy rozumieć, że dostęp i przeglądanie przez Użytkowników oznacza zrzeczenie się, przekazanie, licencję lub całkowite lub częściowe przeniesienie tych praw przez SUERTEALTA.

Każde użycie takich treści, na które SUERTEALTA nie wyraziła wcześniej zgody, będzie uznane za poważne naruszenie praw własności intelektualnej lub przemysłowej i spowoduje powstanie prawnie ustanowionej odpowiedzialności.

12. Ochrona danych osobowych

SUERTEALTA gwarantuje bezpieczeństwo i poufność danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników zgodnie z przepisami Rozporządzenia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (dalej "RODO") oraz Ustawy Organicznej 3/2018 z dnia 5 grudnia o ochronie danych osobowych i gwarancji praw cyfrowych (dalej "LOPDGDD").

W związku z tym Użytkownicy są informowani, że w zakresie prywatności i ochrony swoich danych osobowych mogą korzystać z następujących praw:

i. Dostęp do swoich danych osobowych;

ii. żądać sprostowania wszelkich niedokładnych danych;

iii. zażądać usunięcia swoich danych;

iv. zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych; v. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych;

v. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych;

vi. skorzystania z prawa do bycia zapomnianym; oraz

vii. zażądać przeniesienia swoich danych. Użytkownicy mają również prawo do niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Użytkownicy mogą korzystać ze wszystkich tych praw poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres tienda@suertealta.es, wskazując powód żądania i dostarczając kopię swojego krajowego dokumentu tożsamości.

Niezależnie od powyższego, aby poznać wszystkie szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez SUERTEALTA, Użytkownik może znaleźć politykę prywatności pod następującym linkiem: https://www.suertealta.es/aviso-legal.html#privacidad

13. Modyfikacje

Informacje pojawiające się na niniejszej Stronie Internetowej są aktualne na dzień ich ostatniej aktualizacji. SUERTEALTA zastrzega sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub usunięcia informacji zawartych na tej Stronie Internetowej, jak również niniejszych Warunków, polityki prywatności lub jakichkolwiek innych informacji.

Wejście w życie modyfikacji warunków nastąpi od momentu ich publikacji na niniejszej Witrynie Internetowej.

14. Klauzula zabezpieczająca

Wszystkie klauzule lub warunki niniejszych warunków użytkowania muszą być interpretowane niezależnie i autonomicznie, a pozostałe postanowienia nie zostaną naruszone w przypadku, gdy jedna z nich zostanie uznana za nieważną na mocy orzeczenia sądu lub ostatecznej decyzji arbitrażowej. Dotknięta klauzula lub klauzule zostaną zastąpione jedną lub kilkoma innymi klauzulami, które zachowają zamierzone skutki warunków użytkowania.

15. Pozasądowe rozwiązywanie sporów

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich, Platforma informuje, że w przypadku sporu Użytkownik zamieszkały w Unii Europejskiej może skorzystać z "Platformy internetowego rozstrzygania sporów" opracowanej przez Komisję Europejską, w celu podjęcia próby pozasądowego rozstrzygnięcia wszelkich sporów wynikających ze stosunku umownego łączącego strony.

Jeśli Użytkownik chce uzyskać dostęp do "Online Dispute Resolution Platform", może to zrobić za pośrednictwem następującego linku: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

16. Jurysdykcja i właściwość sądów

Zgodnie z Królewskim Dekretem Legislacyjnym 1/2007 z dnia 16 listopada, który zatwierdza zmieniony tekst ustawy ogólnej o ochronie konsumentów i użytkowników oraz innych ustaw uzupełniających, z wyraźnym zrzeczeniem się wszelkiej innej jurysdykcji, strony poddają się sądom i trybunałom miejsca zamieszkania użytkownika.