POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.- Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych?

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie Twoich danych osobowych jest CORTIJO SUERTE ALTA, S.L. (zwana dalej "SUERTEALTA"), posiadająca C.I.F. B-84487529, z siedzibą przy Calle Encarnación, 4, Bajo izquierda, 28013, Madryt.

Niniejsza Polityka prywatności reguluje dostęp i korzystanie z witryny internetowej (zwanej dalej "Witryną"), którą SUERTEALTA udostępnia użytkownikom Internetu (zwanym dalej "Użytkownikami") zainteresowanym treściami (zwanymi dalej "Treściami") i usługami (zwanymi dalej "Usługami") oferowanymi przez SUERTEALTA na Witrynie.

Kontaktowy e-mail: almazara@suertealta.es

2.- Zalecenia

Prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie poniższych zaleceń:

- Dbaj o to, aby Twój komputer był wyposażony w odpowiednio zaktualizowane oprogramowanie antywirusowe chroniące przed złośliwym oprogramowaniem i aplikacjami typu spyware, które mogą stanowić zagrożenie dla przeglądania Internetu i informacji przechowywanych na Twoim komputerze.

- Przeczytaj i zapoznaj się z niniejszą Polityką Prywatności oraz wszystkimi tekstami prawnymi udostępnionymi przez SUERTEALTA na Stronie Internetowej.

3.- Informacje o danych, które SUERTEALTA gromadzi za pośrednictwem Witryny

W celu prawidłowego funkcjonowania Witryny, SUERTEALTA może mieć dostęp do następujących danych dostarczonych, w stosownych przypadkach, przez Użytkownika:

(i) Dane identyfikacyjne: imię i nazwisko Użytkownika.

(ii) Dane kontaktowe: telefon, e-mail i adres pocztowy.

(iii) Dane osobowe: data urodzenia.

(iv) Opcja zapisania się na newsletter.

4.- Dlaczego SUERTEALTA jest uprawniona do przetwarzania danych użytkownika?

Prawnie uzasadnioną podstawą przetwarzania przez SUERTEALTA danych Użytkowników za pośrednictwem niniejszej Witryny jest zgoda Użytkowników na przetwarzanie ich danych osobowych, a także wykonanie umowy, której stroną jest zainteresowany lub zastosowanie środków przedumownych na żądanie zainteresowanego.

W tym sensie SUERTEALTA przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu umożliwienia nawiązania stosunków handlowych, o które prosi Użytkownik oraz w celu wysyłania informacji handlowych i/lub Newsletterów.

Akceptując niniejszą Politykę Prywatności i zaznaczając odpowiednie pola, Użytkownik wyraża zgodę na takie traktowanie.

SUERTEALTA bardzo poważnie traktuje ochronę prywatności i danych osobowych. Z tego powodu dane osobowe Użytkownika są przechowywane w sposób bezpieczny i traktowane z najwyższą starannością zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ("Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych" lub "Rozporządzenie o Ochronie Danych lub GDPR").

Niniejsza Polityka Prywatności reguluje dostęp i korzystanie z usługi, którą SUERTEALTA udostępnia Użytkownikowi zainteresowanemu usługami i treściami zamieszczonymi w Serwisie.

W odniesieniu do tego punktu Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę, wysyłając wiadomość na adres e-mail: almazara@suertealta.es bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5.- Jakie są cele przetwarzania Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe zgromadzone przez SUERTEALTA mogą być wykorzystywane do następujących celów, zgodnie ze zgodą wyrażoną w odpowiednim formularzu rejestracyjnym:

(i) Aby umożliwić Witrynie spełnienie swojej funkcji polegającej na świadczeniu żądanych usług.

(ii) Aby otrzymywać za pośrednictwem listu, telefonu, poczty elektronicznej, SMS/MMS lub innych równoważnych środków komunikacji elektronicznej, komunikaty handlowe lub informacje o produktach i usługach SUERTEALTA.

6.- Prawdziwość danych dostarczonych przez Użytkowników

Użytkownik gwarantuje prawdziwość podanych danych osobowych i zobowiązuje się do informowania SUERTEALTA o każdej ich zmianie. Użytkownik będzie odpowiedzialny w każdym przypadku za prawdziwość podanych danych, a SUERTEALTA zastrzega sobie prawo do wykluczenia z usług każdego Użytkownika, który podał nieprawdziwe dane, bez uszczerbku dla innych działań, które mogą być stosowane przez prawo.

Zaleca się, aby Użytkownicy chronili swoje dane z najwyższą starannością, stosując odpowiednie narzędzia bezpieczeństwa. SUERTEALTA nie ponosi odpowiedzialności za kradzież, nielegalną modyfikację lub utratę danych.

O wszelkich modyfikacjach lub aktualizacjach danych należy poinformować SUERTEALTA za pomocą środków komunikacji przewidzianych w niniejszej Polityce Prywatności.

7.- Ochrona danych

Ochrona prywatności i danych osobowych użytkowników jest dla SUERTEALTA bardzo ważna. Dlatego SUERTEALTA dokłada wszelkich starań, aby dane Użytkownika nie były wykorzystywane w sposób niewłaściwy. Dostęp do danych Użytkownika mają jedynie upoważnieni pracownicy.

Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane tak długo, jak długo jego konto w SUERTEALTA będzie aktywne dla celów, dla których zostało udostępnione, pod warunkiem, że Użytkownik nie cofnął swojej zgody, żądając usunięcia swojego konta lub usunięcia określonych danych osobowych z Witryny.

Następnie, jeśli będzie to konieczne, SUERTEALTA będzie przechowywać zablokowane informacje przez prawnie ustalone okresy.

SUERTEALTA zobowiązuje się do przestrzegania obowiązku zachowania tajemnicy i poufności danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

8.- Prawa użytkownika

Użytkownicy mają prawo do:

(i) Dostępu do swoich danych osobowych;

(ii) Żądać sprostowania wszelkich niedokładnych danych;

(iii) Żądać usunięcia swoich danych;

(iv) żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych; (v) sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych;

(v) wnieść sprzeciw wobec przetwarzania ich danych; (vi) zażądać przeniesienia ich danych;

(vi) zażądać przeniesienia swoich danych.

(vii) Użytkownicy mają również prawo do niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Użytkownik może skorzystać ze wszystkich tych praw pod następującym adresem e-mail: almazara@suertealta.es , wskazując powód swojego żądania i dostarczając kopię swojego krajowego dokumentu tożsamości.

Użytkownik może również wysłać swoje żądanie pocztą zwykłą na następujący adres: Calle Encarnación, 4, Bajo izquierda, 28013, Madrid.

Komunikat skierowany do SUERTEALTA musi zawierać następujące informacje:

- Imię i nazwisko Użytkownika; kserokopia jego krajowego dowodu tożsamości, lub paszportu lub innego ważnego dokumentu, który go identyfikuje.

- Żądanie, w którym wniosek jest złożony.

Bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych Użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym ma miejsce zwykłego pobytu, miejsce pracy lub miejsce domniemanego naruszenia, w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych nie jest zgodne z prawem, jak również w przypadku gdy nie jest zadowolony z wykonywania swoich praw. Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o postępach i wyniku skargi.

9.- Bezpieczeństwo danych

Ochrona prywatności i danych osobowych użytkowników jest dla SUERTEALTA bardzo ważna. Dlatego też SUERTEALTA podjęła wszelkie środki w ramach swoich możliwości, aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu danych użytkownika, umożliwiając dostęp do nich jedynie upoważnionym pracownikom.

SUERTEALTA utrzymuje odpowiednie zabezpieczenia dla ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz ustanowiła wszelkie dostępne jej środki techniczne w celu zapobieżenia utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu, zmianie, nieuprawnionemu dostępowi i kradzieży danych dostarczonych przez Użytkownika za pośrednictwem Witryny, z zastrzeżeniem poinformowania Użytkownika, że środki bezpieczeństwa w Internecie nie są nie do pokonania.

SUERTEALTA zobowiązuje się do przestrzegania obowiązku zachowania tajemnicy i poufności w odniesieniu do danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

SUERTEALTA nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody, które mogą powstać w wyniku niedopełnienia tego obowiązku przez Użytkownika.

10.- Przekazywanie i/lub powierzanie danych osobom trzecim

Użytkownicy są informowani, że ich dane osobowe nie mogą być przekazywane firmom lub podmiotom trzecim.

Dane Użytkowników mogą być wykorzystywane przez SUERTEALTA wyłącznie do takiego użytku, który służy właściwemu wypełnieniu celów przetwarzania danych osobowych określonych w punkcie 4 niniejszej Polityki Prywatności.

11.- Pytania

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej Polityki Prywatności, skontaktuj się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres almazara@suertealta.es.

 Podobnie, jeśli uważasz, że Twoje prawa nie są należycie zabezpieczone, masz prawo złożyć skargę do hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych, której dane kontaktowe to: numery telefonów 901 100 099 i 912 663 517; adres pocztowy C/ Jorge Juan 6, 28001 Madrid; biuro elektroniczne https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/ i Request www.agpd.es.

12.- Akceptacja i zgoda

Użytkownik oświadcza, że został poinformowany o warunkach ochrony danych osobowych, akceptuje i wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez SUERTEALTA, w sposób i w celach określonych w niniejszej Polityce Prywatności.