NOTA PRAWNA

1.- Prawo do informacji

Informujemy, że niniejsza strona internetowa https://www.suertealta.es/ (zwana dalej "Stroną") jest własnością firmy CORTIJO DE SUERTE ALTA, S.L. (zwanej dalej "SUERTEALTA"), o numerze C.I.F. B-84487529, z siedzibą pod adresem Calle Encarnación, 4, Bajo izquierda, 28013, Madrid, w Tomie 21952, Księga 0, Folio 169, Sekcja 8ª, Strona M-391166.

Dostęp i/lub korzystanie z Witryny daje warunek bycia użytkownikiem, a użytkownik akceptuje, od tego dostępu i/lub korzystania, niniejszą Informację Prawną.

Użytkownik (dalej "Użytkownik") może skontaktować się z SUERTEALTA za pośrednictwem następującego adresu e-mail: almazara@suertealta.es lub za pośrednictwem następującego numeru telefonu: +34 917 584 762.

2.- Korzystanie z Witryny

Użytkownik bierze na siebie odpowiedzialność za korzystanie z Witryny. Witryna może zapewnić dostęp do wielu tekstów, grafik, rysunków, projektów, fotografii, treści multimedialnych i informacji (zwanych dalej "Treścią") należących do SUERTEALTA lub osób trzecich, do których Użytkownik może mieć dostęp.

Użytkownik zobowiązuje się do odpowiedniego wykorzystania Treści i usług oferowanych za pośrednictwem Witryny, a także, na przykład, ale nie tylko, do niewykorzystywania ich do:

(i) Angażowania się w działania niedozwolone, nielegalne lub sprzeczne z dobrą wolą i porządkiem publicznym.

(ii) Powodowania szkód w systemach fizycznych i logicznych Witryny SUERTEALTA, jej dostawców lub osób trzecich.

(iii) Wprowadzać lub rozpowszechniać wirusów komputerowych lub innych systemów fizycznych lub logicznych, które mogą spowodować wyżej wymienione szkody.

(iv) Próbować uzyskać dostęp, wykorzystywać i/lub manipulować danymi SUERTEALTA, dostawców osób trzecich i innych użytkowników.

(v) Reprodukować lub kopiować, rozpowszechniać, umożliwiać publiczny dostęp poprzez jakąkolwiek formę komunikacji publicznej, przekształcać lub modyfikować Treści, chyba że za zgodą SUERTEALTA.

(vi) Usuwać, ukrywać lub manipulować Treściami objętymi prawami własności intelektualnej lub przemysłowej oraz innymi danymi identyfikującymi wspomniane prawa SUERTEALTA lub osób trzecich, zawartymi w Treściach, jak również urządzeniami ochrony technicznej lub wszelkimi mechanizmami informacyjnymi, które mogą być umieszczone w Treściach.

SUERTEALTA zastrzega, że materiały zawarte w niniejszej Witrynie zostały zamieszczone wyłącznie w celach informacyjnych, a więc są niewystarczające do podejmowania decyzji lub zajmowania stanowisk w konkretnym przypadku.

Użytkownik powinien mieć na uwadze, że materiały zawarte w Witrynie mogą nie odzwierciedlać najnowszego stanu legislacyjnego lub orzeczniczego w zakresie analizowanych zagadnień. Podobnie materiały te mogą być modyfikowane, rozwijane lub aktualizowane bez uprzedzenia.

SUERTEALTA ma prawo do badania i zgłaszania wszelkich wyżej wymienionych działań zgodnie z prawem, jak również do współpracy z władzami w zakresie badania takich działań.

SUERTEALTA może czasowo zawiesić, bez uprzedniego powiadomienia, dostęp do Witryny w celu przeprowadzenia czynności konserwacyjnych, naprawczych, aktualizacyjnych lub usprawniających. Zawsze jednak, gdy pozwolą na to okoliczności, SUERTEALTA poinformuje Użytkownika, z odpowiednim wyprzedzeniem, o planowanym terminie zawieszenia usług. SUERTEALTA nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania przez Użytkowników Treści zawartych w Witrynie.

3.- Własność intelektualna i przemysłowa

Każde z praw własności intelektualnej do zawartości i projektu graficznego niniejszej Witryny (w tym, między innymi, obrazy, dźwięk, audio, wideo, oprogramowanie lub tekst; znaki towarowe lub logo, kombinacje kolorów, struktura i projekt, wybór użytych materiałów, programy komputerowe niezbędne do jej funkcjonowania, dostępu i użytkowania, itp.) stanowią wyłączną własność SUERTEALTA lub osoby trzeciej, której SUERTEALTA zezwoliła na ich wykorzystanie. W związku z tym SUERTEALTA ma wyłączne prawo do eksploatacji wspomnianych treści i grafiki.

W związku z tym, na mocy przepisów Królewskiego Dekretu Legislacyjnego 1/1996 z dnia 12 kwietnia, zatwierdzającego Zmieniony Tekst Ustawy o Własności Intelektualnej, oraz Ustawy 17/2001 z dnia 7 grudnia o Znakach Towarowych, jak również wszelkich innych przepisów uzupełniających dotyczących własności intelektualnej i przemysłowej, SUERTEALTA posiada wyłączne prawo do korzystania z tych treści i projektów graficznych, powielanie, przekazywanie, adaptacja, tłumaczenie, dystrybucja lub publiczne komunikowanie, w tym udostępnianie lub jakakolwiek inna forma komercyjnego wykorzystania i/lub modyfikacja całości lub części zawartości witryny jest zabroniona, chyba że SUERTEALTA udzieliła wcześniej wyraźnego zezwolenia.

SUERTEALTA nie udziela żadnej licencji ani upoważnienia do korzystania z jakichkolwiek swoich praw własności intelektualnej i przemysłowej lub innej własności lub prawa związanego z Witryną i/lub usługami lub ich zawartością.

Użytkownik zobowiązuje się do poszanowania praw własności intelektualnej i przemysłowej będących własnością SUERTEALTA. W tym sensie reprodukcja i tymczasowe przechowywanie zawartości Witryny jest dozwolone, o ile jest to absolutnie konieczne do korzystania i wizualizacji Witryny za pomocą komputera/tabletu lub telefonu osobistego.

Za prawidłowość praw własności intelektualnej lub przemysłowej do treści udostępnionych przez Użytkowników odpowiadają wyłącznie Użytkownicy, którzy ponoszą odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z nielegalnego wykorzystania treści Strony.

4.- Ochrona danych osobowych

Korzystanie z niniejszej Witryny może wymagać od Użytkowników podania danych osobowych. SUERTEALTA traktuje tego typu informacje zgodnie z obowiązującymi przepisami i uwzględnia je w Polityce Prywatności https://www.suertealta.es/aviso-legal.html#privacidad.

5.- Odpowiedzialność i gwarancje

SUERTEALTA oświadcza, że w ramach swoich możliwości i przy uwzględnieniu aktualnego stanu techniki podjęła wszelkie niezbędne środki umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie oraz brak wirusów i szkodliwych komponentów na swojej Witrynie.

 SUERTEALTA nie ponosi jednak odpowiedzialności za:

(i) brak ciągłości i dostępności Treści i Usług;

(ii) obecność błędów we wspomnianej Treści lub brak możliwości usunięcia ewentualnych wad;

(iii) prawdziwość, integralność lub aktualizację danych dostarczanych przez Użytkowników;

(iv) przerwę w działaniu Strony lub usterki komputerowe, awarie telefoniczne, rozłączenia, opóźnienia lub blokady spowodowane brakami lub przeciążeniami w liniach telefonicznych, centrach danych, w systemie internetowym lub w innych systemach elektronicznych, powstałych w trakcie jej działania;

(v) obecność wirusów lub innych szkodliwych składników;

(vi) wszelkie szkody spowodowane przez osoby trzecie, które naruszają lub łamią systemy bezpieczeństwa SUERTEALTA.

SUERTEALTA może bez uprzedzenia czasowo zawiesić dostęp do Witryny w celu przeprowadzenia czynności konserwacyjnych, naprawczych, aktualizacyjnych lub usprawniających. Zawsze jednak, gdy pozwolą na to okoliczności, SUERTEALTA poinformuje Użytkownika, z odpowiednim wyprzedzeniem, o planowanym terminie zawieszenia Usług.

SUERTEALTA nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania przez Użytkowników Treści zawartych w Serwisie.

6.- Czas trwania i zmiany

Niniejsza Informacja Prawna będzie obowiązywać bezterminowo, SUERTEALTA może dokonywać zmian warunków w niej określonych, które wejdą w życie od momentu publikacji.

SUERTEALTA może usuwać, dodawać lub zmieniać zarówno Treści, jak i świadczone przez siebie usługi, a także sposób ich lokalizacji lub prezentacji. Przyjmuje się, że obowiązują warunki, które są opublikowane w momencie uzyskania przez Użytkownika dostępu do Witryny SUERTEALTA.

Dostęp i/lub korzystanie z Witryny będzie rozumiane jako akceptacja przez Użytkownika niniejszej Informacji Prawnej i jej warunków oraz, jeśli ma to zastosowanie, wprowadzonych do nich zmian.

7.- Hiperłącza

SUERTEALTA nie ponosi odpowiedzialności za znajdujące się na Stronie SUERTEALTA linki do innych aplikacji lub stron internetowych, które mogą kierować Użytkownika do innych aplikacji lub stron internetowych, nad którymi SUERTEALTA nie ma żadnej kontroli.

W tym sensie SUERTEALTA nie ponosi odpowiedzialności za informacje zawarte w tych linkach osób trzecich ani za jakiekolwiek skutki, które mogą wynikać z tych informacji.

Dlatego też zamieszczenie linków do innych stron internetowych lub aplikacji nie oznacza zatwierdzenia ich treści przez SUERTEALTA ani istnienia jakiegokolwiek związku pomiędzy SUERTEALTA a ich właścicielami.

W związku z tym Użytkownik uzyskuje dostęp do Treści na swoją wyłączną odpowiedzialność i na warunkach użytkowania, które je regulują.

8.- Zabezpieczenie i interpretacja

Niniejsza Informacja prawna stanowi umowę pomiędzy każdym Użytkownikiem a SUERTEALTA.

Jeśli właściwy organ uzna jakieś postanowienie za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, takie oświadczenie w odniesieniu do jednej lub więcej klauzul nie narusza ważności pozostałych klauzul.

Fakt, że SUERTEALTA nie wymaga ścisłego przestrzegania któregokolwiek z postanowień niniejszej Informacji prawnej, nie stanowi i nie może być w żaden sposób interpretowany jako zrzeczenie się przez nią wymogu ścisłego przestrzegania w przyszłości.

9.- Informacje ogólne

SUERTEALTA będzie ścigać naruszenie niniejszej Informacji prawnej, jak również każde niewłaściwe wykorzystanie jej strony internetowej, podejmując wszelkie działania cywilne i karne, które mogą odpowiadać prawu.

10.- Powiadomienia

SUERTEALTA może prowadzić odpowiednią komunikację za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Użytkowników w formularzach rejestracyjnych lub w inny sposób podany w danych kontaktowych Użytkownika.